موسسه فرهنگی اکو / افغانستان / چگونه به آنجا برویم