موسسه فرهنگی اکو / افغانستان / کدهای تلفن شهرهای بزرگ