جزییات کتاب

«دستور کامل و آموزش زبان اردو برای فارسی‌‌زبانان»

آموزش دستور زبان اردو

شاهد چوهدری

موسسه فرهنگی اکو

1399

چاپ دوم کتاب «دستور کامل و آموزش زبان اردو برای فارسی‌‌زبانان»، اثر شادروان دکتر شاهد چوهدری، در 330 صفحه منتشر شد.