موسسه فرهنگی اکو / معرفی / رؤسای گذشته

رؤسای گذشته مؤسسه فرهنگی اکو:

رسانه جدید
دکتر سلیم نیساری ( R.C.D)
مهندس هوشنگی 1373تا 1376
دکتر علی‌اکبر پرورش 1376 تا 1379
دکتر محمود بروجردی 1379 تا 1382
محمدعلی شعاعی از سال 1382 تا 1384
دکتر مهدی سنائی از سال 1384 تا 1385
دکتر محمد رجبی از سال 1385 تا 1388
دکتر حجت‌اله ایوبی از سال 1388 تا 1392
پروفسور افتخار حسین عارف از سال 1392 تا 1395
دکتر محمد مهدی مظاهری از سال 1395 تا 1398
جناب آقای سرور بختی از سال 1398 تا کنون