رؤسای گذشته مؤسسه فرهنگی اکو:

روسا
دکتر سلیم نیساری ( R.C.D)
مهندس هوشنگی 1373تا 1376
دکتر علی‌اکبر پرورش 1376 تا 1379
دکتر محمود بروجردی 1379 تا 1382
محمدعلی شعاعی از سال 1382 تا 1384
دکتر مهدی سنائی از سال 1384 تا 1385
دکتر محمد رجبی از سال 1385 تا 1388
دکتر حجت‌اله ایوبی از سال 1388 تا 1392
پروفسور افتخار حسین عارف از سال 1392 تا 1395
دکتر محمد مهدی مظاهری از سال 1395 تا 1398
سرور بختی از سال 1398 تا 1401 

مرادجان بوری بایف از خردادماه 1401 تا شهریور 1402

دکتر سعد خان از مهر 1402 تاکنون